Bảng giá giao dịch các căn hộ khu đô thị Vườn Cam

Giá cập nhật theo giờ như dưới đây.

 • Bán căn SL03 01 190.8m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 03 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 05 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 07 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 09 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 11 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 11A 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 15 222.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 16 229.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 14 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 12 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 10 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 08 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 06 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 04 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL03 02 190.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 01 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 03 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 05 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 07 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 09 211.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 11 201.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 11A 201.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 15 201.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 17 201.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 19 199m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 21 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 23 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 25 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 27 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 29 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 31 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 33 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 35 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 37 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 39 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 41 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 43 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 45 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 47 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 47A 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 51 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 55 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 57 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 59 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 61 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 63 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 65 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 67 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 69 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 71 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 73 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 75 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 77 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 79 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 81 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 83 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 85 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 88 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 86 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 84 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 82 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 80 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 78 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 76 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 74 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 72 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 70 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 68 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 66 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 64 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 62 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 60 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 58 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 56 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 54 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 52 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 50 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 48 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 46 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 44 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 42 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 40 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 38 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 36 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 34 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 32 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 30 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 28 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 26 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 24 202.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 22 201.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 20 201.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 18 201.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 16 201.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 14 201.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 12 201.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 10 225.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 08 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 06 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 04 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL02 02 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn Đất dịch vụ công cộng Vườn Cam khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL03 01 277.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL03 02 277.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL03 03 293.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL03 04 293.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL03 05 260m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL03 06 260m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 01 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 03 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 05 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 07 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 09 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 11 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 11A 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 15 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 17 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 19 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 21 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 23 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 25 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 27 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 29 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 31 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 33 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 35 195.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 37 195.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 39 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 41 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 43 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 45 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 47 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 47A 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 51 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 51A 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 55 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 57 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 59 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 60 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 58 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 56 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 54 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 52 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 50 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 48 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 46 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 44 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 42 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 40 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 38 195.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 36 195.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 34 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 32 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 30 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 28 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 26 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 24 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 22 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 20 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 18 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 16 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 14 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 12 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 10 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 08 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 06 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 04 200m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn SL01 02 198m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 01 549.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 02 526.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 03 541.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 04 577.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 05 574.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 05A 584.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 06 588.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 07 590.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 08 643.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 09 705.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 10 699.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 11 696.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 12 678m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 12A 753.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 14 730.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 15 721.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 16 735.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 17 735.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 18 794.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 19 723.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 20 728.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 21 728.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 22 728.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 23 728.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn NV 24 819.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 01 256.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 03 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 05 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 07 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 09 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 11 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 11A 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 15 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 17 275.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 16 278.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 14 286m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 12 289.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 10 292.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 08 295.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 06 298.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 04 269.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL04 02 327.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT02 01 376.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT02 02 393.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT02 04 397.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT02 03 368.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 01 275.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 03 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 05 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 07 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 09 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 11 275.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 12 275.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 10 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 08 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 06 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 04 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 02 275.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 11A 257.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 14 257.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 16 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 18 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 20 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 22 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 24 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 26 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 28 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 30 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 32 257.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 31 257.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 29 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 27 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 25 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 23 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 21 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 19 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 17 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 15 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 33 267.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 35 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 37 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 39 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 41 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 43 255.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 44 275.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 42 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 40 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 38 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 36 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 34 275.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 46 257.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 48 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 50 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 52 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 54 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 56 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 58 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 60 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 62 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 64 257.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 63 237.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 61 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 59 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 57 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 55 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 51A 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 51 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 47A 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 47 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 45 237.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 65 260.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 67 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 69 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 71 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 73 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 75 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 77 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 79 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 81 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 83 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 85 260.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 86 240.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 84 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 82 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 80 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 78 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 76 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 74 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 72 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 70 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 68 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 66 240.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn Đất nhà trẻ mẫu giáo Vườn Cam khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn Khu cây xanh thể thao Vườn Cam khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 88 366.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 90 327.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 92 337.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 94 348m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 96 340.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 98 331.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 100 340.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 102 345.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 104 343.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 106 336.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 108 358.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 87 373.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 89 345.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 91 328m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 93 320.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 95 328.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 97 343.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 99 338.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 101 324.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 103 323.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 105 334.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 107 372.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 110 260.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 112 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 114 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 116 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 118 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 120 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 122 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 124 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 126 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 128 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 130 260.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 129 240.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 127 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 125 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 123 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 121 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 119 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 117 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 115 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 113 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 111 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL01 109 240.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 01 237.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 03 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 05 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 07 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 09 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 11 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 11A 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 15 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 17 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 19 304.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 02 257.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 04 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 06 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 08 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 10 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 12 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 14 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 16 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 18 234m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 20 237.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 21 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 22 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 23 279.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 24 240.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 25 260.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 27 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 29 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 31 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 33 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 35 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 37 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 39 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 41 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 43 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 45 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 47 258.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 48 450.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 46 280m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 44 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 42 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 40 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 38 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 36 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 34 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 32 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 30 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 28 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 26 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 47A 267.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 50 267.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 51 271.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 51A 271.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 55 271.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 57 271.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 58 271.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 56 271.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 54 271.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 52 271.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 59 267m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 60 267m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 62 384.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 64 344.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 66 349m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 68 350.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 70 344.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 72 336.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 74 338.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 76 345.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 78 345.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 80 334.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 82 531m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 85 518.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 83 336.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 81 344.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 79 338.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 77 334.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 75 339.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 73 343.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 71 338.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 69 332.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 67 334.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 65 342.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 63 346m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 61 372m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 87 240.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 86 260.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 88 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 89 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 91 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 90 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 92 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 94 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 96 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 98 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 99 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 97 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 95 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 93 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 100 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 102 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 104 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 106 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 108 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 101 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 103 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 105 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 107 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 109 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 111 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 113 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 115 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 117 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 119 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 121 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 123 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 110 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 112 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 114 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 116 411.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 118 292.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 120 235.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 122 240m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 124 491.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL02 125 363.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn Quy hoạch bãi đỗ xe Vườn Cam khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn Quy hoạch trường liên cấp Vườn Cam khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn Quy hoạch đất công cộng dịch vụ Vườn Cam khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 01 359m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 03 362m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 05 362m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 07 362m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 09 362m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 10 362m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 08 362m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 06 362m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 04 362m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 02 344.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 12 327.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 11 425.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 11B 502.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 11C 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 11A 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 15 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 17 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 18 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 16 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 14 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 14C 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 14B 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 14A 258.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 20 264.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 19 432.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 22A 281.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 22B 250m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 22 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 24 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 26 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 28 310m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 30 309.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 29 327.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 27 323.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 25 320m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 23 316m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 21 530m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 31 350m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 32 314m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 33 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 34 326m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 35 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 36 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 37 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 38 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 39 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 40 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 42 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 44 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 46 314.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 45 350.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 43 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 41 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 47 367.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 48 291.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 50 280.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 47A 330.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 51 330.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 51A 367.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 54 291.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 52 280.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 55 303.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 56 318.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 57 318.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 58 303.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 59 303.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 60 318.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 61 318.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 62 303.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 63 367.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 64 291.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 66 280.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 65 330.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 67 330.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 68 280.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 70 291.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 69 367.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 71 350.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 72 314.12m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 73 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 75 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 77 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 79 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 81 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 83 367m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 85 350.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 86 314m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 84 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 82 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 80 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 78 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 76 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 74 326.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 87 332.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 89 344.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 91 344.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 93 344.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 95 344.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 97 344.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 99 314.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 101 326.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 103 303.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 105 339.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 107 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 109 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 111 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 113 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 115 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 117 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 119 316.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 120 308.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 118 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 116 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 114 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 112 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 110 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 108 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 106 340m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 104 303.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 102 313.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 100 287m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 98 316m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 96 316m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 94 316m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 92 316m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 90 316m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 88 316m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 121 382.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 123 396.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 124 369.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 122 355m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 125 423.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 126 376.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 127 347.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 128 303.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 130 298.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 129 311.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 131 283.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 132 316.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 134 289.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 133 267.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 135 262.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 136 290.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 137 249.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 138 398.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 139 316.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 140 303.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 141 328.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 142 301.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 143 353.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 144 311.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 145 337.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 146 296.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 147 352.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 148 303.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 149 320m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 150 307.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 152 292.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 151 306.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 153 314.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 154 306.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 155 329.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 156 317.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 157 334.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 158 305.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 159 306m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 160 306m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 161 296.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 162 305.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 163 286.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 164 305.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 165 306m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 166 306m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 167 284.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 168 306.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 169 269.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 170 306.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 171 286.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 172 285.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 173 307.84m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn BT01 174 317.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 01 332.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 02 260.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 03 357.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 04 294.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 05 382.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 06 310.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 07 304.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 08 257m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 09 323m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 10 262.70m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 11 289.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 12 259.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 11A 375.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 14 298.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 15 338.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 16 287.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 17 333.10m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 18 291.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 19 289.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 20 252.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 21 282.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 22 251.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 24 251.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 26 251.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 28 347.90m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 27 410.30m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 25 282.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 23 282.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 29 423.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 30 372.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 31 402.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 32 371.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 33 417.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 34 362.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 36 317.50m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 35 376.20m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 43 289.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 44 252.40m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 42 251.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 40 251.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 38 251.60m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 37 282.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 39 282.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá
 • Bán căn DL05 41 282.80m2 khu đô thị Vườn Cam Giá

Đăng kí nhận báo giá và thư mời lễ dự bán